Make your own free website on Tripod.com
Projekti

srcvlasica.jpg

Malim klikom na linkove dole mozete se upoznati sa 7 (sedam) pripremljenih projekata SRC Vlasic d.o.o. za 2004.g., no prije toga bi Vam zeljeeli pruziti jos informacija o nama...
 
With a little click on links down below you will be able to read 7 (seven) prepared projects of SRC Vlasic d.o.o. for 2004, but before that we would like to give you little more information about us...

Sportsko Rekreacioni Centar "Vlasic" d.o.o. je, na temelju Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona, proglaseno preduzecem od Kantonalnog interesa. kao takvo je registrirano sa 100 % drzavnog kapitala. Konacna registracija i ozivljavanje uobliceno je 22.12.2000.g. kod Kantonalnog suda Travnik. Izdvojen je dio imovine koji je obuhvacen procesom privatizacije i trenutno je u nadleznosti agencija za privatizaciju SBK. javna infrastruktura kao opce dobro ostaje u nadleznosti opcine Travnik, a gazdovanje vrsi ovo preduzece do konacne odluke Opcinskog vijeca Travnik. Prednje navedeno se odnosi na period do 1992.g., a onda nastaje vakum od cca 9 godina to je i uzrokovalo devastaciju, propadanje i otudjivanje navedene imovine.
 
Imajuci u vidu sve gore navedeno, kao i cinjenicu da je na ovim prostorima stalno nastanjeno cca 12000 zitelja, svoj zahtjev da nasi projekti nadju mjesta unutar Vasih promisljanja i poslovnih namjera, smatramo opravdanim. projekti koji su navedeni na linkovima koji slijede, pripremljeni su uz odgovarajucu dokumentaciju, i opis sa svim pokazateljima, pocev od opravdanosti segmenta zaposljavanja, a istu smo Vam spremni staviti na raspolaganje i uvid po vasem pozivu.
 
U slucaju da se pojavi interes za ulaganjima iz prednje navedenog, kao i zelja za udruzivanjem sa ciljem formiranja privrednog subjekta koji ce biti zasnovan na Zakonu o privrednim drustvima, takodjer Vam dostavljamo pregled imovine u vlasnistvu SRC "Vlasic" d.o.o. Travnik, kao i imovinu koja je data na gazdovanje firmi, a ciji je vlasnik Opcina Travnik:
 
Imovina koja je u vlasnistvu SRC "Vlasic" d.o.o Travnik:
 
                                                 Procijenjena vrijednost
 
Skakaonica..................................220.000,00 KM
 
Kanalizacija sa glavnim
kolektorom. Sekundarna
kanalazaciona mreza. Uredjaj
za preciscavanje otpadnih
voda...........................................1.540.198,00 KM
 
Vodovodni sistem, kaptazni
objekat na izvoristu Ugar,
dovodoni cjevovod od kaptaze
Ugar do do R1 Babanovac,
R1 Babanovac sa v=100 m3,
R2 Babanovac sa v= 150 m3,
potisni cjevovod od R1 do
R2, razvodni cjevovod gornje
zone SRC Babanovac.................2.021.071,00 KM
 
Pecare,
17 lokacija x 3.000,00 KM.............51.000,00 KM
 
Poslovni objekat, sjediste firme
u Travniku.......................................82.000,00 KM
 
Poslovni objekat, sjediste
na Babanovcu..................................34.800,00 KM
 
Tabac snijega (ratrak).....................60.000,00 KM
 
Imovina data na raspolaganje SRC "Vlasic" do.o.o Travnik
 
Igraliste povrsine cca 10000 m2
 
Parking javne povrsine cca 4000 m2
 
Lokalni putevi, 5000 m
Trim staze, 7500 m
Sumski fond cca 80000 m2
 
 
V.D. Direktor
Sulejman Leko

ovan2small.jpg

BACK HOME
srcvlasic22.jpg
POVRATAK NA HOME PAGE

Sport Recreational centre "Vlasic" do.o. Travnik has been, based on the Decision od the Government of Middle Bosnia Canton, declared as enterprise of Cantonal interest. As that one it has been registered with 100 % of state capital. Final registration and rewakening has been done on december 22nd, 2000 at the Cantonal court of Travnik. It has been put aside a part of the property which has been encircled with the process of the privatisation and it is under the current jursidiction of the Agencies for the privatisation of Middle Bosnia Canton. Public infrastructure as common good stays within the authority of the Municipality of Travnik and handling of this properties was given to this enterprise until the final decision of Travnik municipality. Above mentioned is related to the period until 1992 and after that it becane to be a vacuum of aprox. 9 (nine) years what caused devastation, destruction and stealing of the mentioned property.
Having in mind above mentioned and also the fact that within this areas are settled 12000 inhabitants, our request for the including of our project within your business intentions we consider justified. Projects down below on links, have been prepared with the suitable documentation and the description with all facts, starting from the justification up to the part of the employement and we are ready to submit to you on your request.
In a case that there is an interest for the investmenets as well existance of the wish for the joint venture (linking together on the projects) with the goal of the establishment of the economy subject which will be based on the Law about economy societies we are also submitting you the review of the properties within the property of SRC "Vlasic" d.o.o. Travnik, as well as the property which has been given within the disposal to this firm and whose owner is the Municipality of Travnik 
 
Property within the SRC "Vlasic" d.o.o. Travnik
 
                                                Estimated value
 
Ski jump........................................220.000,00 KM
 
Sewage system with
the main colector. Secundary
sewage system. Device for
the cleaning of the dirty
waste water................................1.540.198,00 KM
 
Water supply system................2.021.071,00 KM
 
Pecare
17 locations x 3.000,00 KM.........51.000,00 KM
 
Business premises, residence
of the Firm, Travnik.....................82.000,00 KM
 
Business premises,
residence on Babanavac..............34.800,00 KM
 
Machine for the snow- flating
up vehicle......................................60.000,00 KM
 
 
Property given within the disposal by the side of the Municipality Travnik
 
Playground of surface aprox....................  10000 m2
 
Public parking places of surface aprox.....40000 m2
 
Local roads...................................................5000 m
 
Trim paths....................................................7500 m
 
Forestry fond aprox..................................80000 m2
 
Director
Sulejman Leko

ovan1small.jpg

Umjesto uvoda i fotografija..klik na logo SRC-a
ovan2small.jpg
Instead of the Introduction...please, click on Logo of SRC

KONTAKTI
email.gif
CONTACTS